[ PHPXref.com ] [ Generated: Sun Jul 20 20:03:30 2008 ] [ Plasmidb 0.4.2 ]
[ Index ]     [ Variables ]     [ Functions ]     [ Classes ]     [ Constants ]     [ Statistics ]

title

Body

[close]

/plasmidb/ -> primerDesignerRefactored.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 
  4 $path = dirname(__FILE__); 
  5 $BIOPHP_DIR = $path . "/../";
  6 
  7 require_once ("./lib/Plasmidb.inc");
  8 require_once ("DB.php");
  9 require_once ("DB/common.php");
 10 require_once ("HTML/QuickForm.php");
 11 require_once ("HTML/Table.php");
 12 require_once ($BIOPHP_DIR."/Seq/Dna.php");
 13 require_once ($BIOPHP_DIR."/Seq/Protein.php");
 14 require_once ($BIOPHP_DIR."/Data/RestrictionEnzymeData.php");
 15 
 16 require_once ("lib/Plasmi/GrabGlobals.php");
 17 global $aRestrictionEnzymeData;
 18 //$debug = 1;
 19 
 20 $vectorChoices = array("pET0-pBS2426", "pET3ATr-NdeI-BamHI", "pGEX2T-EcoRI-BamHI", "pET21d-NcoI-NotI", "pET21a-NdeI-NotI", "pET21a-NheI-NotI", "pET21a-NdeI-NotI", "pET21a-NdeI-NotI-Strep-Tag" , "pBSTNAV2-EcoRI-PstI");
 21 printf("Design primers for:<BR>"); 
 22 foreach ($vectorChoices as $vectorChoice){
 23 
 24   $anchortarget = sprintf("%s?vector=%s", $_SERVER["PHP_SELF"] , $vectorChoice);
 25   $anchor= new Anchor($vectorChoice, $_SERVER["PHP_SELF"], $style, true, true, null, array("vector" => $vectorChoice));
 26   print " ";
 27 
 28 }
 29 
 30 /**
 31  * Defaults
 32  */
 33 $tagSeq = "CACCATCACCATCACCAT"; // His-Tag
 34 $clamp5 = "GTCCTACT";
 35 $clamp3 = "GTCCTACT";
 36 
 37 $minCodingSeqLen   = 12;
 38 $maxCodingSeqLen   = 25;
 39 $minCodingSeqTm     = 48;
 40 $maxCodingSeqTm     = 65;
 41 $maxCodingSeqTmDelta = 5;
 42 
 43 /**
 44  * Selected options
 45  */
 46  
 47 if ($vector == "pET3ATr-NdeI-BamHI"){
 48   $restSite5primeName = "NdeI";  // NdeI
 49   $restSite3primeName = "BamHI"; // BamHI
 50   $frameSeq = "";
 51 } elseif ($vector == "pET0-pBS2426"){
 52   $clamp5 = "TAT";
 53   $clamp3 = "TAT";
 54   $restSite5primeName = "BspEI"; 
 55   $restSite3primeName = "BspEI";
 56   $frameSeq = "TCTTTAAGGAGGATATAT";
 57 } elseif ($vector == "pGEX2T-EcoRI-BamHI") {
 58   $restSite5primeName = "BamHI";
 59   $restSite3primeName = "EcoRI";
 60   $frameSeq = "";
 61 } elseif ($vector == "pET21d-NcoI-NotI") {
 62   $restSite5primeName = "NcoI";  // NcoI
 63   $restSite3primeName = "NotI";  // NotI
 64   $frameSeq = "GC";        // For pET21a
 65 } elseif ($vector == "pET21a-NdeI-NotI") {
 66   $restSite5primeName = "NdeI";  // NdeI
 67   $restSite3primeName = "NotI";  // NotI
 68   $frameSeq = "";          // For pET21a NdeI
 69 } elseif ($vector == "pET21a-NheI-NotI") {
 70   $restSite5primeName = "NheI";  // NheI
 71   $restSite3primeName = "NotI";  // NotI
 72   $frameSeq = "";          // For pET21a NdeI
 73 } elseif ($vector == "pET21d-NdeI-NotI-Strep-Tag") {
 74   $restSite5primeName = "NdeI";  // NcoI
 75   $restSite3primeName = "NotI";  // NotI
 76   $tagSeq = "TGGAGCCACCCGCAGTTCGAAAAA"; // Strep-Tag
 77   $frameSeq = "";          // For pET21a NdeI
 78   $tagSeqPosn = "2";
 79 } elseif ($vector == "pBSTNAV2-EcoRI-PstI") {
 80   $restSite5primeName = "EcoRI";  // NcoI
 81   $restSite3primeName = "PstI";  // NotI
 82   $tagSeq = "";           // Strep-Tag
 83   $frameSeq = "";          // 
 84   $tagSeqPosn = "0";  
 85 } else {
 86   $restSite5primeName = "NdeI";
 87   $restSite3primeName = "BamHI";
 88   $frameSeq = "";
 89 }
 90   $restSite5prime = $aRestrictionEnzymeData[$restSite5primeName][0];
 91   $restSite3prime = $aRestrictionEnzymeData[$restSite3primeName][0];
 92 
 93 $start = 1;
 94 $finish = "";
 95 $seq = "ATGGCACAAAACAATTTTGATTTTAAATTCAGCCAATGTTTTGGTGATAAAGCAGATATT
 96 GTGGTGACAGAGGCGGATCTAATTACAGCTGTAGAATTTGACTATACTGGAAATTATCTG
 97 GCCACTGGTGATAAAGGTGGCCGTGTGGTACTTTTTGAAAGAAGTAATAGTAGACATTGC
 98 GAATATAAGTTTTTAACAGAGTTTCAAAGTCATGACGCAGAATTTGATTATTTAAAATCC
 99 TTAGAAATTGAAGAGAAGATAAATGAAATCAAATGGTTACGACCAACTCAAAGATCACAC
 100 TTTCTTTTGAGCACAAATGATAAAACTATAAAACTTTGGAAAGTTTATGAGAAAAATATA
 101 AAATTGGTAAGCCAGAACAACTTAACAGAAGGGGTTACGTTTGCGAAAAAAGGCAAGCCC
 102 GATAACCATAACAGTAGAGGAGGCTCCGTGAGGGCTGTATTATCTTTACAATCGCTGAAA
 103 CTGCCTCAATTATCACAGCATGACAAAATCATTGCTGCCACCCCAAAGCGTATATATAGT
 104 AATGCACATACCTATCACATTAATTCGATATCGTTGAATTCTGATCAGGAAACATTTTTA
 105 AGTGCTGACGACTTGAGAATCAATTTATGGAATCTGGACATACCAGATCAGAGCTTCAAC
 106 ATCGTAGATATCAAGCCAACCAATATGGAAGAACTTACCGAAGTGATCACAAGCGCTGAA
 107 TTTCATCCGCAAGAATGTAATTTATTCATGTACTCTTCTTCCAAAGGTACAATAAAGTTG
 108 TGTGATATGAGACAAAATTCCCTATGTGACAATAAAACCAAAACATTTGAAGAATATTTG
 109 GATCCAATCAATCATAATTTTTTTACAGAAATCACGTCGTCAATTTCCGACATAAAATTT
 110 AGTCCAAATGGTAGGTATATTGCATCCAGAGATTATTTAACTGTCAAAATTTGGGACGTA
 111 AATATGGATAATAAGCCTTTGAAAACCATAAACATACATGAGCAATTGAAGGAAAGATTG
 112 AGTGATACCTATGAAAACGATGCGATTTTCGATAAATTTGAAGTTAATTTTAGTGGTGAT
 113 AGTTCAAGTGTAATGACTGGTTCTTACAATAACAATTTCATGATCTATCCTAATGTAGTA
 114 ACTTCTGGTGATAATGATAATGGCATAGTCAAAACTTTTGATGAACACAACGCACCTAAT
 115 AGCAACAGCAATAAAAATATCCACAACAGCATACAAAATAAAGATTCTAGTAGTAGTGGC
 116 AACAGCCACAAGCGTAGGAGTAACGGACGCAACACAGGCATGGTGGGAAGTAGTAATAGC
 117 TCTAGAAGCAGTATAGCGGGAGGAGAAGGAGCAAATTCGGAGGACTCGGGAACCGAAATG
 118 AATGAAATCGTGTTACAAGCTGACAAAACAGCGTTCAGGAACAAAAGATACGGTTCGCTA
 119 GCGCAAAGGTCTGCAAGAAATAAGGATTGGGGTGACGATATTGATTTCAAGAAGAATATT
 120 TTACATTTCTCATGGCATCCAAGAGAAAATAGTATTGCTGTTGCAGCAACTAATAATTTA
 121 TTCATTTTTTCCGCATTATAA";
 122 
 123 print "<HTML>\n <TITLE>Primer Designer</TITLE>\n";
 124 print "<BODY bgcolor=#FFFFFF text=#000000 link=#8b1a1a vlink=#8b3a3a alink=#ffffff>\n";
 125 print "<H1>Primer Designer</H1>";
 126 
 127 $form = new HTML_QuickForm('PlasmidForm', 'POST', ($PHP_SELF."?seq=".$seq), '_self');
 128 $defaultValues['clamp5'] = $clamp5;
 129 $defaultValues['clamp3'] = $clamp3;
 130 $defaultValues['restSite5prime'] = $restSite5prime;
 131 $defaultValues['restSite3prime'] = $restSite3prime;
 132 $defaultValues['frameSeq'] = $frameSeq;
 133 $defaultValues['minCodingSeqLen'] = $minCodingSeqLen;
 134 $defaultValues['maxCodingSeqLen'] = $maxCodingSeqLen;
 135 $defaultValues['minCodingSeqTm'] = $minCodingSeqTm;
 136 $defaultValues['maxCodingSeqTm'] = $maxCodingSeqTm;
 137 $defaultValues['maxCodingSeqTmDelta'] = $maxCodingSeqTmDelta;
 138 $defaultValues['start'] = $start;
 139 $defaultValues['finish'] = $finish;
 140 $defaultValues['tagSeq'] = $tagSeq;
 141 $defaultValues['tagSeqPosn'] = $tagSeqPosn;
 142 $defaultValues['seq'] = $seq;
 143 
 144 $form->setDefaults($defaultValues);
 145 $form->addElement('header', '', "Input the information from which to design a primer:");
 146 $form->addElement('text', 'clamp5', '5\' Clamp sequence', $clamp5);
 147 $form->addElement('text', 'clamp3', '3\' Clamp sequence', $clamp3);
 148 $form->addElement('text', 'restSite5prime', '5 prime restriction site', $restSite5prime);
 149 $form->addElement('text', 'restSite3prime', '3 prime restriction site', $restSite3prime);
 150 $form->addElement('text', 'frameSeq', 'Sequence Required to preserve reading frame', $frameSeq);
 151 $form->addElement('text', 'minCodingSeqLen', 'Minimum coding seq length', $minCodingSeqLen);
 152 $form->addElement('text', 'maxCodingSeqLen', 'Maximum coding seq length', $maxCodingSeqLen);
 153 $form->addElement('text', 'minCodingSeqTm', 'Minimum coding seq Tm', $minCodingSeqTm);
 154 $form->addElement('text', 'maxCodingSeqTm', 'Maximum coding seq Tm', $maxCodingSeqTm);
 155 $form->addElement('text', 'start', 'Start Residue Position', $start);
 156 $form->addElement('text', 'finish', 'Finish Residue Position (blank = to end)', $maxCodingSeqTm);
 157 $form->addElement('text', 'tagSeq', 'Tag Coding Sequence', $tagSeq);
 158 $form->addElement('select', 'tagSeqPosn', 'Tag sequence Position', array ("0" => "Unused", "1" => "N-terminal", "2" => "C-terminal"));
 159 $form->addElement('textarea', 'seq', 'Coding Sequence', 'cols="50" rows="10" wrap="virtual"', $seq);
 160 $form->addElement('submit', 'submitButton', 'Enter information');
 161 
 162 $clamp5E = & $form->getElement('clamp5');
 163 $clamp3E = & $form->getElement('clamp3');
 164 $restSite5primeE = & $form->getElement('restSite5prime');
 165 $restSite3primeE = & $form->getElement('restSite3prime');
 166 $frameSeqE = & $form->getElement('frameSeq');
 167 $minCodingSeqLenE = & $form->getElement('minCodingSeqLen');
 168 $maxCodingSeqLenE = & $form->getElement('maxCodingSeqLen');
 169 $minCodingSeqTmE = & $form->getElement('minCodingSeqTm');
 170 $maxCodingSeqTmE = & $form->getElement('maxCodingSeqTm');
 171 $startE = & $form->getElement('start');
 172 $finishE = & $form->getElement('finish');
 173 $tagSeq = & $form->getElement('tagSeq');
 174 $tagSeqPosn = & $form->getElement('tagSeqPosn');
 175 $seqE = & $form->getElement('seq');
 176 $form->addRule('minCodingSeqLen', 'You must enter a minimum sequence length', 'required');
 177 $form->addRule('maxCodingSeqLen', 'You must enter a maximum sequence length', 'required');
 178 $form->addRule('minCodingSeqTm', 'You must enter a minimum Tm', 'required');
 179 $form->addRule('maxCodingSeqTm', 'You must enter a maximum Tm', 'required');
 180 $form->addRule('seq', 'You must enter a sequence', 'required');
 181 
 182 if ($form->validate()) {
 183   $form->removeElement('submitButton');
 184   $form->process('processPrimer', false);
 185   $form->freeze();
 186 }
 187 
 188 $form->display();
 189 
 190 // {{{ begin function processPrimer
 191 
 192 /**
 193  * function processPrimer
 194  * @desc function to process the primer
 195  * @return void
 196  */
 197 
 198 function processPrimer($values) {
 199   
 200   $forwardPrimers = array ();
 201   $reversePrimers = array ();
 202   
 203   $oDna = new Dna($values[seq], "IUPACUnambiguousDna");
 204 
 205   $iDnaLen = $oDna->len();
 206   $sDna = $oDna->getData();
 207   print "The input DNA sequence is <b>". $iDnaLen." "."</b> base pairs long<br>";
 208   
 209   $fCodons = ($iDnaLen / 3);
 210   $iCodonStart = (($values[start] - 1) * 3);
 211   if ($values[finish]) {
 212     $iCodonFinish = $values[finish] * 3;
 213   } else {
 214     $iCodonFinish = $iDnaLen;
 215   }
 216   $iCodonFinish2 = $iCodonFinish - $iCodonStart;
 217   $sPcr = substr($sDna, $iCodonStart, $iCodonFinish2);
 218 
 219   print "The length of the desired PCR product Coding Sequence is <b>".strlen($sPcr)."</b> base pairs<br>";;
 220 
 221   $oPcr = new Dna($sPcr, "IUPACUnambiguousDna");
 222   print "<pre>";
 223   print $oPcr->pretty();
 224 
 225   print "</pre>";
 226   $translator = new Translator;
 227   $oProt = $translator->translate($oPcr);
 228   
 229   print "The length of the sequence to be translated is: <b>".$oProt->len()."</b> residues<br>";
 230   print "<pre>";
 231   print $oProt->pretty();
 232   
 233   print "</pre>";
 234 
 235   for ($i = $values[minCodingSeqLen]; $i <= $values[maxCodingSeqLen]; $i ++) {
 236     $sForwardPrimer = substr($sPcr, 0, $i);
 237     $forwardPrimer = new Dna($sForwardPrimer, false, false);
 238     if (($forwardPrimer->getTm() < $values[minCodingSeqTm]) || ($forwardPrimer->getTm() > $values[maxCodingSeqTm])) {
 239     } else {
 240       $fForwardPrimerTm = $forwardPrimer->getTm();
 241       $forwardPrimers["$sForwardPrimer"] = $fForwardPrimerTm;
 242     }
 243 
 244     $sReversePrimer = substr($sPcr, - ($i));
 245     $reversePrimer = new Dna($sReversePrimer, false, false);
 246     if (($reversePrimer->getTm() < $values[minCodingSeqTm]) || ($reversePrimer->getTm() > $values[maxCodingSeqTm])) {
 247     } else {
 248       $fReversePrimerTm = $reversePrimer->getTm();
 249       $reversePrimers["$sReversePrimer"] = $fReversePrimerTm;
 250     }
 251   }
 252 
 253   Bio::printWithNl("<b>Primers meeting your requirements:</b>");
 254   foreach ($forwardPrimers as $sForwardPrimer => $fForwardPrimerTm) {
 255     foreach ($reversePrimers as $sReversePrimer => $fReversePrimerTm) {
 256       $delta = round(sqrt(pow(($fForwardPrimerTm - $fReversePrimerTm), 2)), 2);
 257       if ($delta < $lowestDelta) {
 258         $lowestDelta = $delta;
 259         $forwardPrimerLd = $sForwardPrimer;
 260         $reversePrimerLd = $sReversePrimer;
 261         $fPrimerCoding = new Dna($sForwardPrimer, "IUPACUnambiguousDna");
 262         $fPrimerCoding->getData();
 263         $rPrimerCoding = new Dna($sReversePrimer, "IUPACUnambiguousDna");
 264       }
 265     }
 266   }
 267 
 268   Bio :: printWithNl("<br>Lowest delta Tm found for all primers tested: <b>".$delta. "</b> degrees C<br>");
 269   Bio :: printWithNl("Forward primer coding sequence: <pre>".$sForwardPrimer.", Tm: ".$forwardPrimers[$sForwardPrimer]." degrees C</pre>");
 270   Bio :: printWithNl("Reverse primer coding sequence: <pre>".$sReversePrimer.", Tm: ".$reversePrimers[$sReversePrimer]." degrees C</pre>");
 271   print "Tag is ";
 272   
 273   if ($values[tagSeqPosn] == 1) {
 274     print "N-terminal<br>";
 275     $fPrimerTagSeq = $values[tagSeq];
 276   }
 277   elseif ($values[tagSeqPosn] == 0) {
 278     print "Unused<br>";
 279   }
 280   elseif ($values[tagSeqPosn] == 2) {
 281     print "C-terminal<br>";
 282     $sPrimerTagSeq = $values[tagSeq];
 283   }
 284 
 285   $oForwardPrimerFlanking = new Dna (strtoupper($values['clamp5']).strtolower($values['restSite5prime']).strtoupper($values['frameSeq']).strtoupper($fPrimerTagSeq), "IUPACUnambiguousDna");
 286   
 287   $oReversePrimerFlanking = new Dna(strtoupper($sPrimerTagSeq)."TAG".strtolower($values['restSite3prime']).$values['clamp3'], "IUPACUnambiguousDna");
 288   
 289   $sForwardPrimerEntire = new Dna($oForwardPrimerFlanking->getData(). $sForwardPrimer);
 290   //print $sForwardPrimerEntire;
 291   $sReversePrimerEntire = new Dna($sReversePrimer . $oReversePrimerFlanking->getData());
 292   //print $sReversePrimerEntire;
 293   $sReversePrimerEntire->revComp();
 294   
 295   $iFivePrimeTally = $oPcr->strSearch($values['restSite5prime']);
 296   $iThreePrimeTally = $oPcr->strSearch($values['restSite3prime']);
 297   
 298   if ($iFivePrimeTally){
 299     Bio :: printWithNl("<br>There are occurrences of the 5 prime restriction site ". $values['restSite5prime'] ." within the PCR sequence<br>");
 300   }
 301   if ($iThreePrimeTally){
 302     Bio :: printWithNl("<br>There are occurrences of the 3 prime restriction site ". $values['restSite3prime'] ." within the PCR sequence<br>");
 303   }
 304   
 305   Bio :: printWithNl("<br>F primer:");
 306   printPrimerInfo($sForwardPrimerEntire->getData(), "Forward");
 307   Bio :: printWithNl("<br>R primer:");
 308   printPrimerInfo($sReversePrimerEntire->getData(), "Reverse");
 309   
 310   print "<br>";  
 311   $oPcrEntire = new Dna ($oForwardPrimerFlanking->getData() . "" . $oPcr->getData() . $oReversePrimerFlanking->getData());
 312   print "<pre>";
 313   print $oPcrEntire->pretty();
 314   print "</pre>";
 315   return;
 316 
 317 }
 318 
 319 // }}} end function processPrimer
 320 
 321 // {{{ begin function printPrimerInfo
 322 
 323 /**
 324  * function printPrimerInfo
 325  * @param string $primerStr
 326  * @param string $primerName
 327  * @return void
 328  */
 329 
 330 function printPrimerInfo($sPrimer, $sPrimerName = "") {
 331 
 332   global $style;
 333   $pa = new PrimerAnalyser($sPrimer, $style);
 334   $pa->display();
 335   return;
 336 
 337 }
 338 
 339 // }}} end function printPrimerInfo
 340 
 341 // {{{ begin function printHtmlInFont
 342 
 343 /**
 344  * printHtmlInFont
 345  * 
 346  * To return a string as the string in FONT containers.
 347  * @param string $text
 348  * @param string $font
 349  * @return string $printHtmlInFont
 350  */
 351 
 352 function printHtmlInFont($text, $font) {
 353 
 354   $htmlInFont = sprintf('<FONT FACE="%s" COLOR="BLACK"><HTML>%s</HTML></FONT>', $font, $text);
 355   return $htmlInFont;
 356 
 357 }
 358 
 359 // }}} end function printHtmlInFont
 360 ?>


[ Powered by PHPXref - Served by Debian GNU/Linux ]